GERHARDSEN GERNER

Berlin Oslo Artists Artfairs


SHINTARO MIYAKE

Biography

Bibliography

Previous Shows


Previous Shows


Shintaro Miyake – Viking Age (2014, Oslo)

Shintaro Miyake – Viking Age (2013)

Shintaro Miyake – There are TWO TRUTHS! (2009)

Shintaro Miyake – NI-MARU-MARU-ROKU, in DOITSU (2006)

Shintaro Miyake – The Fourth Planet (2004)